similar_v0.07

Шаблон Kinosov

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 3
Тип шаблона:
Оригинал
Комплектация:
tpl, css, img, js
Просмотров 1239 Еще нет отзывов

Шаблон My-Dear-Blog

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 2
Тип шаблона:
Рип
Комплектация:
tpl, css, img, js
Просмотров 1496 Еще нет отзывов

Шаблон Madison 2

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 3
Тип шаблона:
Оригинал
Комплектация:
tpl, css, img, js, (psd Логотипа и шрифт)
Просмотров 1516 Отзывов 1

Шаблон Anime

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 2
Тип шаблона:
Оригинал
Комплектация:
tpl, css, img, js, (psd Логотипа)
Просмотров 1693 Еще нет отзывов

Шаблон Vestnik

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 3
Тип шаблона:
Оригинал
Комплектация:
tpl, css, img, js, (psd Логотипа и шрифт)
Просмотров 1868 Еще нет отзывов

Шаблон Ambilight

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 2
Тип шаблона:
Рип
Комплектация:
tpl, css, img, js
Просмотров 1177 Еще нет отзывов
Шаблон Ambilight - для сферы игровой индустрии.

Поддерживаемые плагины: archive_v0.06, auth_basic_v0.26, bb_media_v0.08, bookmarks_v2.3, comments_v0.09, feedback_v0.22, nsm_v0.02, pm_v0.5, rating_v0.05, reputation_v1.0, rss_export_v0.16, similar_v0.07, tags_v0.25, uprofile_v0.11, voting_v0.16, xfields_v0.23, xnews_v0.04

Шаблон xsonz

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 2
Тип шаблона:
Оригинал
Комплектация:
tpl, css, img, js, (psd Логотипа и шрифт)
Просмотров 1179 Еще нет отзывов
Обще тематический новостной шаблон.

Поддерживаемые плагины: auth_basic_v0.26, bb_media_v0.08, bookmarks_v2.3, breadcrumbs_v1.1, comments_v0.09, feedback_v0.21, nsm_v0.02, pm_v0.5, rating_v0.05, rss_export_v0.16, similar_v0.07, tags_v0.25, uprofile_v0.11, voting_v0.16, xfields_v0.23, xnews_v0.04

Шаблон goodnews5

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 2
Тип шаблона:
Оригинал
Комплектация:
tpl, css, img, js
Просмотров 1775 Еще нет отзывов
Простой хорошенький шаблон, но с интересной структурой.

Поддерживаемые плагины: archive_v0.06, auth_basic_v0.25, bb_media_v0.07, calendar_v0.09, comments_v0.07, feedback_v0.20, lastcomments_v0.10, nsm_v0.02, pm_v0.5, rating_v0.05, rss_export_v0.16, similar_v0.07, tags_v0.25, uprofile_v0.10, xfields_v0.20, xnews_v0.04