similar_v0.07

Шаблон Kinosov

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 3
Тип шаблона:
Оригинал
Комплектация:
tpl, css, img, js
Просмотров 1608

Шаблон My-Dear-Blog

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 2
Тип шаблона:
Рип
Комплектация:
tpl, css, img, js
Просмотров 3190

Шаблон Madison 2

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 3
Тип шаблона:
Оригинал
Комплектация:
tpl, css, img, js, (psd Логотипа и шрифт)
Просмотров 1760

Шаблон Anime

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 2
Тип шаблона:
Оригинал
Комплектация:
tpl, css, img, js, (psd Логотипа)
Просмотров 1925

Шаблон Vestnik

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 3
Тип шаблона:
Оригинал
Комплектация:
tpl, css, img, js, (psd Логотипа и шрифт)
Просмотров 2107

Шаблон Ambilight

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 2
Тип шаблона:
Рип
Комплектация:
tpl, css, img, js
Просмотров 1403
Шаблон Ambilight - для сферы игровой индустрии.

Поддерживаемые плагины: archive_v0.06, auth_basic_v0.26, bb_media_v0.08, bookmarks_v2.3, comments_v0.09, feedback_v0.22, nsm_v0.02, pm_v0.5, rating_v0.05, reputation_v1.0, rss_export_v0.16, similar_v0.07, tags_v0.25, uprofile_v0.11, voting_v0.16, xfields_v0.23, xnews_v0.04

Шаблон xsonz

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 2
Тип шаблона:
Оригинал
Комплектация:
tpl, css, img, js, (psd Логотипа и шрифт)
Просмотров 1375
Обще тематический новостной шаблон.

Поддерживаемые плагины: auth_basic_v0.26, bb_media_v0.08, bookmarks_v2.3, breadcrumbs_v1.1, comments_v0.09, feedback_v0.21, nsm_v0.02, pm_v0.5, rating_v0.05, rss_export_v0.16, similar_v0.07, tags_v0.25, uprofile_v0.11, voting_v0.16, xfields_v0.23, xnews_v0.04

Шаблон goodnews5

Под версию: 0.9.3 + SVN [SVN1336+]

  • 2
Тип шаблона:
Оригинал
Комплектация:
tpl, css, img, js
Просмотров 1954
Простой хорошенький шаблон, но с интересной структурой.

Поддерживаемые плагины: archive_v0.06, auth_basic_v0.25, bb_media_v0.07, calendar_v0.09, comments_v0.07, feedback_v0.20, lastcomments_v0.10, nsm_v0.02, pm_v0.5, rating_v0.05, rss_export_v0.16, similar_v0.07, tags_v0.25, uprofile_v0.10, xfields_v0.20, xnews_v0.04